0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Espor Eğitimi Başvurusu

 Küçükçekmece Belediyesi Espor Merkezi, Profesyonel espor oyuncularının yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvalar ile gençler espor’a profesyonel olarak adım atma fırsatı yakalayacağı bir merkezdir. Profesyonel oyuncular öğrencilere MOBA ve FPS kategorilerinde koçluk yapacak. Eğer sen de profesyonel oyuncu olmak istiyorsan, formu doldur ve hayallerine ulaşma fırsatı yakala!

KRİTERLER
 • 15-22 yaş arasındaki kişiler MOBA ya da FPS alanında oyuncu olarak eğitim alabilirler.
 • 22-29 yaş arasındaki kişiler Analist, Koç veya Menajer olarak eğitim alabilirler.
 • Her kurs 1 ay sürmektedir.
 • Her kurs sınıf başına 20 kişilik öğrenci kontenjanı ile sınırlıdır.
 • Her öğrencini aylık belirlenen eğitim süresine göre %10 devamsızlık hakkı ve %10 mazeret hakkı vardır. Toplamda %80 saatlik bir eğitimi tamamlamış olmaları gerekiyor, başarılı sayılabilmeleri için.
 • Seçilmiş kişi eğer daha önceden 2 defa %80 saatlik eğitimin altında kaldıysa ve başarısız olduysa 1 kurs boyunca başvuru yapamaz ve o ay içerisinde başvurusu değerlendirilmez.
 • Daha önceden eğitimini tamamlamış kişiler tekrardan öğrenci adı altında başvuru yapamaz ancak Küçükçekmece Belediyesi Espor Merkezini koçlarla iletişim kurarak istedikleri zaman kullanabilir.
 • Eğitimlere katılabilmeniz ve Küçükçekmece Belediyesi Espor Merkezinden yararlanabilmeniz için, Küçükçekmece içerisinde ikamet ediyor olmanız gerekmektedir.
 • Öğrenciler kriterlere uyduğu takdirde, başvuru sırasına göre seçilmektedir.
Bu ankette 12 soru var.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Yükümlülüğü

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Çalışmamız Hakkında

Küçükçekmece Belediyesi, veri güvenliğine büyük önem vermektedir. Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) çalışmalarını hayata geçirmiş olup, bu çalışmalarında uluslararası bir standardı (ISO 27001) yöntem, metot olarak uygulamaktadır. Bilgi Güvenliği Politika’mızı vatandaşlarımız, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplumla paylaşmış bulunmaktayız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Küçükçekmece Belediyesi olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kanunla İlgili Bazı Terimler, Tanımlar

Kişisel veri: Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi bilgilerdir.

Kişisel verilerin işlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” şeklinde ifade edilmektedir.

Açık Rıza: Kişisel veriler ile ilgili “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Veri Sorumlusu olarak kanun kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sizleri bilgilendirmek ve açık rızanızı almak istiyoruz.

KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İlgili Kişi: Kanunda kapsamında yalnızca gerçek kişilerin verileri korunmaktadır. Bu nedenle, Kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için “ilgili kişi” ifadesi kullanılmıştır. Korunması gereken kişi, düzenlemenin tanımlar kısmında açıkça belirtildiği üzere “gerçek kişi”dir.

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Küçükçekmece Belediyesi’nin Veri Sorumlusu Olarak Konumu

Küçükçekmece Belediyesi, hizmet verdiği vatandaşlarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, paydaşlarına, ziyaretçilerine ve kurumla bağlantısı olan diğer kişilere, kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamıştır. Küçükçekmece Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleyecektir. Aydınlatma yükümlülüğümüz kurum içinde kurulmuş olan KVKK Komitesi koordinasyonunda, web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden, halka açık alanlarda kullanılacak duyuru panoları, belediyemiz içinde yer alan dijital ekranlar üzerinden ve SMS servisleri marifetiyle ilan edilecektir.

2. Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Küçükçekmece Belediyesi yasalar çerçevesinde amaçla kısıtlı olmak üzere, belediyecilik hizmetlerini geliştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri toplayabilmektedir. KVKK kapsamında kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız, tapu bilgileriniz, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza sosyal yardım sağlayabilmek için maddi durum bilgileri gibi kişisel veriler matbu veya dijital ortamlar üzerinde işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kamu hizmetleri, belediyecilik hizmetleri kapsamında yetkili adli ve idari makamlarla, belediyemiz için hizmet veren belediye iktisadi teşekküllerine, belediye hizmetleri verirken iş yaptığımız tedarikçilerimizle kısıtlı olarak, iş yapma amacıyla bazı kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarını ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar sıralanmıştır;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

3. Kurumumuz tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 1. Eğitim faaliyetleri kapsamında spor okullarına, etüt merkezleri ve diğer kurslar için kayıt yapabilmek,

 2. Kreşlerde çocuklarımızın ve velilerin bazı kişisel verileri iletişim kurabilmek ve kreş faaliyetlerini yerine getirebilmek,

 3. Belediyecilik hizmetleri kapsamında yapılan sosyal faaliyetleri icra edebilmek,

 4. Belediyecilik hizmetleri kapsamındaki kamu hizmetlerini yerine getirebilmek ve yurttaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek,

 5. Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi kullananlar “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgileri toplayabilmek,

 6. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 7. Vatandaşlarımıza daha iyi belediyecilik hizmetleri verebilmek, yurttaşlarımızın lehine iş süreçlerini geliştirebilmek,

 8. Vatandaş memnuniyetini ölçmek için saha anketleri, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan üzerinden elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

 9. Sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek,

 10. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 11. Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

 12. Kreş , spor okulları , etüt merkezleri ve diğer kurslarda kayıtlı olan öğrencilerimizin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgisi sonuçları sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasalara uygun olarak veri toplamak,

 13. Sendikal haklarla ilgili olarak çalışanların lehine olacak şekilde sendikal haklardan çalışanlarımızın faydalanmasını sağlamak,

 14. Hizmet binalarımız parklarımız içinde güvenlik kameraları marifetiyle bina, tesis, park gibi yerlerde kamera görüntüleri kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek için alınmaktadır.


 


 

Üçüncü kişilere aktarım ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirme

Küçükçekmece Belediyesi’nde vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın izni çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınarak gerçekleşmekte ve kural olarak çalışanlarımızın, yurttaşlarımızın, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın kişisel verileri iş amaçlı, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, belediyecilik hizmetlerimizi kurumumuz adına yürüten yüklenicilerle, sendikalarla, SGK, yasal soruşturma ve kovuşturmalar için kolluk kuvvetleri ve mahkemeler ve diğer yetkili kamu kurumları ile kısıtlı olarak bazı kişisel verileriniz paylaşılmaktadır. 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik, idari, teknolojik, sistemsel ve hukuki önlemler alınmaktadır. Küçükçekmece Belediyesi, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Belediyemiz bilgi güvenliği, veri güvenliğini kurum kültürü haline getirmiştir. Tüm çalışmalarımızın hedefi bilgi güvenliği, kişisel veri güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası yasal şartları uyum sağlayabilmektir.


 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak kişisel veri toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, Belediye Kanunu gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

5. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz

Veri sorumlusu Küçükçekmece Belediyesi olarak;

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

 4. Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

 5. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

 6. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

 7. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

6. Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:

 1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

6698 Sayılı Kanunun Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.kucukcekmece.istanbul/kvkk adresinde yer alan Belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında

Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanuna uygun olarak mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde sizlere cevap verilecektir.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi

Küçükçekmece Belediyesi

Halkalı Merkez Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No 10, 34303 Küçükçekmece / İstanbul

Elektronik Posta: kucukcekmecebelediyesiyaziisleri@hs01.kep.tr

 

 

 

Spor Faaliyetleri Açık Rıza Metni

Spor faaliyetlerine kayıt işlemleri sırasında istenilen “Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyetleri yapmasına engel bir hâlinin bulunmadığına dair yazılı sağlık izin belgesi,” 1/12/2012 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği’nin 17.maddesi gereği kişinin beyanının yeterli olduğu gerekçesi ile verilmemektedir.

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde gerçekleşen spor faaliyetlerine katılmak için sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyetleri yapmaya engel bir halimin bulunmadığını, spor faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek her türlü sağlık sorunlarından Küçükçekmece Belediyesi çalışanları ve yetkililerinin sorumlu tutulamayacağını.

Spor faaliyeti esnasında/sırasında, sonrasında alınan ses kayıtları, fotoğraf, görüntü ve video kayıtları, faaliyet esnasında/sırasında, sonrasında ortaya çıkan eserlerin (resim, fotoğraf, hikâye, vb.) Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılan kurumsal internet sitesi, sosyal medya hesapları ve basılı doküman, basın bülteni, haber, vb. platformlarda kullanılmasına izin veriyorum.

 

Spor Faaliyetleri Açık Rıza Metni (18 Yaş Altı)

Spor faaliyetlerine kayıt işlemleri sırasında istenilen “Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyetleri yapmasına engel bir hâlinin bulunmadığına dair yazılı sağlık izin belgesi,” 1/12/2012 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği’nin 17.maddesi gereği kişinin beyanının yeterli olduğu gerekçesi ile verilmemektedir.

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde gerçekleşen spor faaliyetlerine velisi bulunduğum oğlum/kızım’ın katılmak için sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyetleri yapmaya engel bir halinin bulunmadığını, spor faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek her türlü sağlık sorunlarından Küçükçekmece Belediyesi çalışanları ve yetkililerinin sorumlu tutulamayacağını.

Spor faaliyeti esnasında/sırasında, sonrasında,velisi bulunduğum spor öğrencisine ait alınan ses kayıtları, fotoğraf, görüntü ve video kayıtları, faaliyet esnasında/sırasında, sonrasında ortaya çıkan eserlerin (resim, fotoğraf, hikâye, vb.) Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılan kurumsal internet sitesi, sosyal medya hesapları ve basılı doküman, basın bülteni, haber, vb. platformlarda kullanılmasına izin veriyorum.